ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน Thai Obayashi

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกาญจนาพร  แย้มสำรวล
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก
บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.)

ชื่อ ” ทุน Thai Obayashi เพื่อพัฒนาวิชาชีพก่อสร้าง ” เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
โดยเกณฑ์การพิจารณาจาก ผลการศึกษาดี ความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอขอบคุณ บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi Corp., Ltd.)
ที่ได้เอื้อเฟื้อทุนแก่นักศึกษา มา ณ โอกาศนี้

 

 

Facebook