คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

lecture_EP05_FM_foad_rmutr (3)