การออกแบบสื่อดิจิทัล,  กิจกรรมคณะ,  ผลงานนักศึกษา

นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล ได้รับรางวัลเกียรติบัตรผลงานสื่อสร้างสรรค์ “รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

ผศ.ดร.ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
ได้นำ นักศึกษาสาขาการออกแบบสื่อดิจิทัล เข้าร่วมงานรับรางวัลเกียรติบัตรผลงาน
สื่อสร้างสรรค์

“รู้การเปลี่ยนไป ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง ดูแลผู้สูงอายุ”

โครงการลูกหลานไทยหัวใจกตัญญูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัว
จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ สำนักงานกิงทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
โดยมีอาจารย์ธนพล จุลกะเศียน อาจารย์ประจำรายวิชาการออกแบบตัวละคร
เป็นที่ปรึกษา และส่งผลงานเข้าร่วม