คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ประมวลภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 31
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560