กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

การดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสภาสถาปนิก
ดำเนินการตรวจเยี่ยม เพื่อรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ( หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 )
โดยมี ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี
ผ.ศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดี
อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง รองอธิการบดี
อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
และผู้บริหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ให้การต้องรับคณะตรวจเยี่ยม จากสภาสถาปนิก

คณะกรรมการจากสภาสถาปนิกประกอบด้วย
1.คุณชาติชาย อัศวสุขี ประธานคณะตรวจเยี่ยม
2.อาจารย์ภาวิณ สุทธินนท์ คณะตรวจเยี่ยม
3.อาจารย์พรพุฒิ ศุภเอม คณะตรวจเยี่ยม
4.ผศ.พรพรพม แม้นนนทรัตน์ คณะตรวจเยี่ยม
5.ดร.สายทิวา รามสูต คณะตรวจเยี่ยม
6.คุณจารุวรรณ สอนรมย์ เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก
7.คุณนงลักษณ์ ฤทธิ์กำลัง เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก