คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทมน โพธิพิทักษ์ และผศ.พรชัย จิตติวสุรัตน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ฉันทมน โพธิพิทักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
และผศ.พรชัย จิตติวสุรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาตราจารย์
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561
โดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย
พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี
ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัล
เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพ โดย ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Facebook