กิจกรรมคณะ,  สถาปัตยกรรมภายใน

รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย SB Interior contest

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย SB Interior contest
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ชั้นปีที่ 4
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย  จากการประกวด “SB Interior contest”

โดย รางวัลชนะเลิศ
ทีม นายภานุพงศ์ ฮุงหวล นายนกฤต รุ่งเรือง

 


รางวัลชมเชย
ทีม นายรัฐกร จุลสำรวจ นายรัฐพงษ์ นาชัยโชติ