กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมชั้นปี 3 ทั้ง 4 คน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ
จากการเข้าร่วมทีมแข่งขันทักษะทางสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ณ ชุมชนอ่าวป่ากั้ง บ้านใหม่ เกาะมุก จ.ตรัง
เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
ซึ่งมีทั้งสิ้น 12 ทีม จาก 14 สถาบันที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

โดยได้มาทั้งรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ดังนี้
1. นางสาวมัณฑิตา จิอู๋ รางวัลชนะเลิศ
2. นางสาวกาญจนาพร แย้มสำรวล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายกิตติพงศ์ เพชรรักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นางสาวกาญจนาพร แย้มสำรวล คะแนนสูงสุดการสอบข้อเขียน
และนางสาวพรวิภา ปากดี คะแนนลำดับที่ 3
รวมทั้งคะแนนรวมข้อเขียนสูงสุดประเภทสถาบัน