รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
รอบโควตา รับตรงพิเศษ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564

รอบโควตา รับตรงพิเศษ
สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2563
สอบสัมภาษณ์ ประกาศผล ลงทะเบียนและรายงานตัว
วันที่ 14 พฤศจิการยน 2563
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เรียน 4 ปี
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (สถ.บ.) เรียน 5 ปี

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมภายใน

เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การออกแบบสื่อดิจิทัล

การจัดการงานก่อสร้าง

การจัดการทรัพยากรอาคาร

เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในวันสัมภาษณ์และลงทะเบียน

หลักฐานการสมัคร / ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนและรายงานตัว
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ใบแสดงผลการศึกษา/ใบรับรองผลการศึกษา) จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. รูปถ่ายผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.ค่าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 100 บาท
6 ค่าลงทะเบียนเรียน/ค่าใช้จ่ายโดยประมาณตามสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัคร
7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถพิเศษด้านศิลปะ 
งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์(ยกเว้นสมัครสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สถานที่ติดต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทร.092 248 1331 และ 02-441-6000 ต่อ 2781

Facebook