กิจกรรมคณะ,  สถาปัตยกรรมผังเมือง

นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ Ur Thesis : Urban On the Floor

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดนิทรรศการ  แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  ” Ur Thesis : Urban On the Floor “

โดยมีอาจารย์พลชัย ศิริอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562 
ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้า CentralPlaza Salaya

ปิดความเห็น บน นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ Ur Thesis : Urban On the Floor