กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

นิทรรศการ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ SIDE EFFECT 803 [THESIS EXHIBITION 2018]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดนิทรรศการ  การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 
” SIDE EFFECT 803 [THESIS EXHIBITION 2018] “
โดยมีอาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ 
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2562  ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้า CentralPlaza Salaya

ปิดความเห็น บน นิทรรศการ แสดงผลงานวิทยานิพนธ์ SIDE EFFECT 803 [THESIS EXHIBITION 2018]