กิจกรรมคณะ

โครงการ Street art workshop FOA.D

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ Street art workshop FOA.D
โดยมี อาจารย์ ดร.โสรัจ                พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้บูรณาการกับการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบได้      อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสในอาชีพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนได้เป็นอย่างดี สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

ปัจจุบันวัฒนธรรมฮิปฮอป กลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศไทย จากในอดีตที่เคยได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง โดยสะท้อนได้จากบรรดาศิลปินหน้าใหม่ นักทำเพลง แม้กระทั่งรายการโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้ผลิตผลงานออกสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง กราฟิตี (Graffiti) เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมฮิปฮอป           อันประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ กราฟิตี บี บอย เอ็มซี และดีเจ กราฟิตีสะท้อนวัฒนธรรมฮิปฮอปด้วยศิลปะ โดยประเทศไทยรับอิทธิผลจะโลกตะวันตกและปรับเปลี่ยนรูปแบบสู่ลักษณะเฉพาะตัว

        สตรีทอาร์ต ถูกพัฒนาต่อจากกราฟิตี โดยก้าวข้ามของอิทธิพลและความเชื่อเดิมๆ ของวัฒนธรรม  กราฟิตีที่รุนแรงและขบถ สู่งานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิค มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานเพื่อศิลปะโดยแท้จริง ดังจะเห็นได้ว่า สตรีทอาร์ตมักถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่าง ๆ เช่น แบรนด์แฟนชั่น รองเท้า โฆษณา สามารถสร้างรายได้ให้กับนักออกแบบมากมาย ประกอบกับมีแนวโน้มเติบโตขึ้น     ในทุกปี

        โครงการ Street art workshop FOA.D จะเน้นฝึกปฏิบัติและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสตรีทอาร์ต ทั้งในแง่ของเทคนิค การออกแบบ และการประยุกต์ใช้สู่งานออกแบบเชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่าง ๆ นักศึกษาสามารถนำความรู้บูรณาการกับการเรียนการสอนด้านศิลปะและการออกแบบได้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาส     ในอาชีพและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนได้เป็นอย่างดี สู่บัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง

ปิดความเห็น บน โครงการ Street art workshop FOA.D