กิจกรรมคณะ,  ผลงานนักศึกษา,  สถาปัตยกรรมผังเมือง

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลในงาน ToY Arch 2018

นายกิตติภณ  สุดฉาย  นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
รับรางวัล Popular Vote  จากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานสภาฯ)
ได้จัดโครงการประจำปี “ToY Arch 2018”
โดยเปิดรับผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ที่ได้ทำวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560
รวม 4 สาขาได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก , สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง , สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ,
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – เดือนธันวาคม 2561
โดยประกาศผลงานที่ได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561
และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลโครงการดังกล่าวในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ในงานสถาปนิก ’62 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นประธานในการมองรางวัล ให้แก่ นักศึกษา

ปิดความเห็น บน นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้รับรางวัลในงาน ToY Arch 2018