กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
โดยมี อาจารย์ ดร.โสรัจ  พฤติโกมล รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ
พร้อมด้วย อาจารย์อัศวิน  ไทรสาคร , อาจารย์กัณฑิกา  จันทนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้า และประสบการณ์ ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะออกสหกิจศึกษา

นักศึกษาที่ได้ออกฝึกสหกิจในภาคการศึกษาที่ 1/2562 มีดังนี้
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาการออกแบบสื่ดิจิทัล
#RMUTR #FOA_D #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562