การออกแบบสื่อดิจิทัล,  กิจกรรมคณะ

นิทรรศการ Me D Media Thesis Exhibittion 2019

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดนิทรรศการ “Me D Media Thesis Exhibittion 2019”
โดยมี อาจาย์ ดร.โสรัจ พฤติโกมล รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยวัตถุประสงค์ในการจัด นิทรรศการ
“Me D Media Thesis Exhibittion 2019”
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพผ่านทางผลงานปริญญานิพนธ์
3. เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

นิทรรศการ “Me D Media Thesis Exhibittion 2019”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรันศาลายา ชั้น1 ตรงข้าม Shop Aldo
28-31 มีนาคม 2562 งานเริ่มตั้งเวลา 11:00 นาฬิกา เป็นต้นไป

[envira-gallery id=”5781″]

ปิดความเห็น บน นิทรรศการ Me D Media Thesis Exhibittion 2019