คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 6 (EP 02)
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
โดยได้รับเกียรติจาก คุณนฤทธิ์ สุนทรฐิติ SSTEEL  DESIGN  BANGKOK , THAILAND 
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง”Design way in non – design firm”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร
#FOA_D #RMUTR 
#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์