คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 6 (EP 01)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก คุณกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์ 
ผู้จัดการแผนกออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 4.0”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร