กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.04 สาขาการจัดการงานก่อสร้าง

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.04 สาขาการจัดการงานก่อสร้าง
ในหัวข้อ ” การบริหารงานก่อสร้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2

โดยได้รับเกียรติจาก

เรืออากาศโท สัมพันธ์  ขุทรานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในโครงการสัมนาเชิงวิชาการครั้งนี้
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.04 สาขาการจัดการงานก่อสร้าง