ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 และรอบรับตรงรายละเอียดดังนี้
ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ต่าง ๆ มาให้ครบถ้วน
เพื่อให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สมัครเอง
โดยใช้ ** อีเมล์ gmail *** ในการกรอกข้อมูลเท่านั้น จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้
**แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ส่งมาให้พิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครจัดทำขึ้นเองทั้งหมด
ไม่เป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง
หากทางคณะฯ ตรวจสอบได้ว่าไม่ได้จัดทำขึ้นเองจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสอบทันที โดยไม่แจ้งล่วงหน้า**

เลือกกรอกข้อมูลตามสาขาวิชาที่สมัคร โดย เลือกสาขาวิชาลำดับที่ 1

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม


สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน


สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง


สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์


สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร


สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

*** หากพบปัญหาในการใช้งานหรือการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 089-221-9055 ในวันและเวลาราชการ***
หรือ ข้อความใน Facebook  https://www.facebook.com/FoaD.RMUTR/

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 และรอบรับตรง