คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รายละเอียดดังนี้
ผู้สมัครควรกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ต่าง ๆ มาให้ครบถ้วน
เพื่อให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้สมัครเอง
โดยใช้ ** อีเมล์ gmail *** ในการกรอกข้อมูลเท่านั้น จึงจะสามารถแนบไฟล์ได้
**แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ส่งมาให้พิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครจัดทำขึ้นเองทั้งหมด
ไม่เป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง
หากทางคณะฯ ตรวจสอบได้ว่าไม่ได้จัดทำขึ้นเองจะพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสอบทันที โดยไม่แจ้งล่วงหน้า**

เลือกกรอกข้อมูลตามสาขาวิชาที่สมัคร โดย เลือกสาขาวิชาลำดับที่ 1

เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

*** หากพบปัญหาในการใช้งานหรือการกรอกข้อมูล สามารถติดต่อได้ที่ 089-221-9055 ในวันและเวลาราชการ***
หรือ ข้อความใน Facebook  https://www.facebook.com/FoaD.RMUTR/