กิจกรรมคณะ

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์
ในวันที่ 9-11 และ 16-18 มีนาคม 2563
ณ เกาะลัดอีแท่น และ เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดยในวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 เป็นการลงพื้นที่เพื่อหาเสน่ห์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชน
โดยนักศึกษา ลงพื้นที่ศึกษาและเก็บข้อมูล ผ่านการสัมภาษณ์และภาพถ่ายชุมชน

และวันที่ 16-18 มีนาคม 2563 เป็นการบรรยายให้ความรู้ให้แก่คนในชุมชน
โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง เป็นประธานเปิดโครงการ
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อภิลักษณ์ เกษมผลกูล จากมหาวิทยาลัยมหิดล
และ คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ otop นวัตวิถี
และมีการประกวดภาพถ่ายที่ได้จากการลงพื้นที่เพื่อหาเสน่ห์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชน
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ
ตัวแทนชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชน

ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เกาะลัดอีแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม