งานประกันคุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2562   ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)
ณ ห้องประชุม A510 อาคารสิรินธร

จำนวน 5 สาขาวิชา
1) สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง (ประธาน)
– อาจารย์ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์ (กรรมการ)
– อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา (กรรมการและเลขานุการ)
2) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค โห้ทองคำ (ประธาน)
– อาจารย์สุธน รุ่งเรือง (กรรมการ)
– อาจารย์โชคดี ศรีสมบัติ (กรรมการและเลขานุการ)
3) สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา จันทร์ศิริ (ประธาน)
– อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล (กรรมการ)
– อาจารย์สมชาติ วิจิตราการลิขิต (กรรมการและเลขานุการ)
4) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
– อาจารย์ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา (ประธาน)
– อาจารย์กาญบัญชา พานิชเจริญ (กรรมการ)
– อาจารย์จิราพร รอดคุ้ม (กรรมการและเลขานุการ)
5) สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
– อาจารย์ ดร.บวร เครือรัตน์ (ประธาน)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย พานิชเจริญ (กรรมการ)
– อาจารย์สุพิชฌาย์ เกาศัลย์ (กรรมการและเลขานุการ)

ปิดความเห็น บน โครงการประกันคุณภาพการศึกษา การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563