คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลรัตนโกสินทร์ 

ได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

การติดตามและประเมินผลตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

ประจำปีการศึกษา 2562   ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)

ณ ห้องประชุม A510 อาคารสิรินธร 

จำนวน 3 สาขาวิชา

1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้ 

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร  หัสโรค์ (ประธาน)

– อาจารย์ ดร.จักรสิน น้อยไร่ภูมิ (กรรมการ)

– อาจารย์ ดร.บวร เครือรัตน์ (กรรมการและเลขานุการ)

2) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้ 

– อาจารย์ ดร.มาลัย กมลสกุลชัย (ประธาน)

– อาจารย์จักรพงศ์ ไชยานุพัทธกุล (กรรมการ)

– อาจารย์สุธน รุ่งเรือง (กรรมการและเลขานุการ)

3) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

– อาจารย์ ดร.พรพิมล ศักดา (ประธาน)

– อาจารย์ธนพล จุลกะเศียน (กรรมการ)

– อาจารย์เกริกรัฐ ตั้งวงษ์อุทัย (กรรมการและเลขานุการ)