กิจกรรมคณะ,  นักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้อง A508 อาคารสิรินธร
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี
กล่าวเปิดโครงการและอวยพรแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์
ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” การเตรียมความพร้อมก่อนจบ
พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน ”

ปิดความเห็น บน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562