คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ห้อง A508 อาคารสิรินธร
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดี 
กล่าวเปิดโครงการและอวยพรแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล ไชยสมบูรณ์   
ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด
มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” การเตรียมความพร้อมก่อนจบ 
พร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงให้ได้งาน “