กิจกรรมคณะ,  เทคโนโลยีนิเทศศิลป์

โครงการอบรมการถ่ายภาพแนวสารคดีวิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 2

ในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
มทร.รัตนโกสินทร์ โดย สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จัดโครงการอบรมการถ่ายภาพแนวสารคดีวิถีชีวิตชุมชน ครั้งที่ 2
โดยมี อ.เสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นประธานเปิดโครงการ
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรระดับแนวหน้าของเมืองไทย
มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการถ่ายภาพแนวสารคดี
จากศิลปินแห่งชาติ อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย)
ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา