กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

กำหนดการ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

กำหนดการ

ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องA411 อาคารสิรินธร
นักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจ 5 สาขาวิชา
– การจัดการงานก่อสร้าง
– เทคโนโลยีนิเทศศิลป์
– ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– การจัดการทรัพยากรอาคาร
– สถาปัตยกรรมภายใน

***แต่งกายชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อณุญาตให้เข้า***

ปิดความเห็น บน กำหนดการ ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560