กิจกรรมคณะ

โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา “ERROR” THESIS EXHIBITION , 2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา “ERROR” THESIS EXHIBITION , 2016
…….ใครๆก็ERRORได้……..
เป็นการจัดแสดงผลงาน thesis ของนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
โครงการจัดระหว่างวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์การค้า SIAM DISCOVERY ชั้น 4 โซน Living room 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
เป็นที่รู้จัก
และสร้างความเข้าใจกับบุคคลภายนอกให้เห็นถึงการทำงานทาง
ด้านการออกแบบ
รูปแบบของการปฏิบัติวิชาชีพ ผลงานของการออกแบบ
และการเรียนการสอนทางด้านนี้
ทั้งยังเป็นการจัดแสดงผลงานให้นักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ถึงผลงานที่ได้จัดแสดง
ยังเป็นการสร้างบทบาทและส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมภายนอก
และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สาขา ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้รับบริการ
ทางการศึกษาอย่างแพร่หลายอีกทางหนึ่ง

ปิดความเห็น บน โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษา “ERROR” THESIS EXHIBITION , 2016