กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
โดยมี อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤติโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์กัณฑิกา จันทนา และอาจารย์อัศวิน ไทรสาคร
เป็นวิทยากรในการบรรยาพิเศษเรื่องระเบียนการออกฝึกสหกิจศึกษา และแชร์ประสบการในการฝึก
นักศึกษาที่ได้ออกฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้แก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562