คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการ
” เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ” ครั้งที่ 6 (EP08)
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิคิด วาโยพัด
ตำแหน่งวิศวกรความปลอดภัย
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันออก
บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด (มหาชน)
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความปลอดภัยในงานก่อสร้างขนาดใหญ่”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร