Lecture Serise

“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP08) กับสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP08)
กับสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
โดยได้รับเกียรติจาก คุณเยาฮา วารีศรี
นักแบบจำลอง BIM.(BIM MODELLER)
เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ” BIM ในงานก่อสร้างไทย  ”
ณ ห้อง A412 อาคารสิรินธร

ปิดความเห็น บน “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม” ครั้งที่ 7 (EP08) กับสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง