สหกิจศึกษา

ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560
จากโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2
ที่จัดโดย กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 

ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน
อาจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น
และอาจารย์ณัฐวุฒิ วิเศษ
เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด
ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560
นักศึกษาได้รับรางวัลโครงงาน ด้านนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ โครงงาน “การออกแบบต้นไม้ในป่าหิมพานต์ประกอบฉากการ์ตูน
(Tree Design for Himmapan Project)”
1.นางสาวธนวรรณ ลั่นทมทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
2.นางสาวกนกวรรณ ศิริพรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
3.นายกิตติพงค์ จิตรดา สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โครงงาน “ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือภายในบ้าน Support in house productions”
1.นายเขมรัฐ ดาวเปียก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. นางสาว อริยา สืบสมาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โครงงาน “การออกแบบและพัฒนาขิงตกแต่งจากเศษเหล็กปั้ม”
นายอนุชิต ดอกบัว สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง  กองสหกิจศึกษา

ปิดความเห็น บน ขอเสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2