กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัด โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
โดยมี อาจารย์โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานในการเปิดโครงการ
กล่าวต้อนรับนักศึกษากลับสู่รั้วมหาวิทยาลัย
หลังจากที่ได้ออกฝึกงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สหกิจศึกษา จัดขึ้นเพื่อ ชี้แจ้ง กระบวนการ
หลังการออกฝึกงานสหกิจศึกษาและนักศึกษานำผลงานที่ได้ออกฝึก มานำเสนอ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา และเพื่อนนักศึกษา

[envira-gallery id=”5042″]

ปิดความเห็น บน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561