กิจกรรมคณะ,  รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.เพศหญิง หรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสหกิจศึกษาและฝึกงาน
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา และงานพัฒนาวินัยและการปกครอง
และงานด้านเอกสารทั่วไปของสำนักงาน งานประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมนักศึกษา และงานพัฒนาวินัยและการปกครอง
2.การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ เช่น จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกการประชุม ทำรายงานการประชุม และบริหารงานทั่วไป
3.การปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทำเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1.มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั่วไปในสำนักงาน งานสารบรรณ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2.มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบงานสารบรรณ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4.มีความรู้ความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารรายละเอียดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ปิดความเห็น บน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา