กิจกรรมคณะ,  ผลงานนักศึกษา,  ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Cajuput Small Wood Products Design Awards

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
รางวัลประเภทกลุ่มอุปกรณ์ครัว ในโครงการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เสม็ดขาวขนาดเล็ก
(Cajuput Small Wood Products Design Awards)
จัดโดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม FORTROP ชั้น 3 ตึกวนศาสตร์ 60 ปี
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวเมตตา คุ้มรักษ์
ชื่อผลงาน “Procupine Knife Block”
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวมัลลิกา เณรหลำ
ชื่อผลงาน “Whale Kite”
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นางสางอติพรรณ เจริญผล
ชื่อผลงาน “Koinobori”
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3

ปิดความเห็น บน นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 Cajuput Small Wood Products Design Awards