คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
โดยมี อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่ออกฝึกสหกิจศึกษากลับสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องบรรยายA411  อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”5739″]