กิจกรรมคณะ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมี อาจารย์เสาวณิต ทองมี
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาพร้อมทั้ง อาจารย์ ดร.โสรัจ พฤฒิโกมล ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการบรรยาย
เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงาน

มีนักศึกษาเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ดังนี้
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 5 ปี 24 คน
– สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 4 ปี 32 คน
– สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 ปี 36 คน
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 ปี 25 คน
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง 5 ปี 18 คน
– สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี 37 คน
– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร 4 ปี 34 คน
– สาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล 4 ปี 32 คน

[envira-gallery id=”5670″]

ปิดความเห็น บน โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ