กิจกรรมคณะ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ณ ห้องประชุม A508 อาคารสิรินธร
และวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2560

ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมี อาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกล่าวต้อนรับ
ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก

คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร
ปรึกษา บริษัท Industrial Design Network
เป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ ” เรียนให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ ในยุคศตวรรษที่ 21 “


อาจารย์เกริกรัฐ ตั้งวงษ์อุทัย

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร และ หัวหน้างานอาคารสถานที่
เป็นวิทยากรการบรรยาย ในการแนะนำอาคารสถานที่ ของอาคารสิรินธร

พร้อมทั้ง
รุ่นพี่ ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยฯ “ประสบการณ์ดีๆ : พี่สอนน้อง”

คุณธนวัตร ปานแจ่ม

คุณอารยา สูญพ้นไร้
คุณจันทร์สุดา โตประดิษฐ์

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560