กิจกรรมคณะ

โครงการ ” ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560 “

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2560
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้เข้าร่วมโครงการ ” ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560 “
ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม จังหวัดนครปฐม
ที่ทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตฯโกสินทร์ เป็นผู้จัด
ซึ่งเป็นประเพณีการแห่เทียนนี้ จัดขึ้นเนื่องในวันเข้าพรรษา
” วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ
เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน คือตั้งแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ “
เพื่อให้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมการทำบุญ ร่วมกัน

ปิดความเห็น บน โครงการ ” ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2560 “