กิจกรรมคณะ,  สหกิจศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560  งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
โดยมีอาจารย์เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาติ เป็นประธานในการเปิดโครงการ
และหัวหน้าสาขาวิชา เป็นวิทยากร
เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และชี้แจงข้อบังคับ แก่นักศึกษาที่ต้องออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ
สาขาวิขาที่เข้าร่วม ดังนี้
1.สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
2.สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์
3.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4.สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
5.สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

ปิดความเห็น บน โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560