กิจกรรมคณะ

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย

มื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้
ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นตัวแทนลงนาม
และอาจารย์เสาวณิต ทองมี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เป็นพยานลงนาม ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย
ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
โดยนายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีฯ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มีเจตจำนงที่จะร่วมมือกันทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีทักษะที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โดยคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่
ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

[envira-gallery id=”5321″]

 

ปิดความเห็น บน บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฏหมาย