Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 (EP01)
กับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉายา หาญทวีวงศา
อาจารย์พิเศษวิชาออกแบบเครื่องเรือน (เฟอร์นิเจอร์)
มาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ
ในหัวข้อเรื่อง “ของใกล้ตัวที่เรียกว่าเฟอร์นิเจอร์”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร

[envira-gallery id=”5504″]

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ”ครั้งที่ 5 กับสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม