กิจกรรมคณะ

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
นำโดย ผศ. ธง อุดมผล ผู้อำนวยการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
พร้อมด้วย อ.โสรัจ พฤฒิโกมล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

และ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง
เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา 14 แห่ง
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในครั้งนี้ได้ทำความร่วมมือที่จะเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผ่านผลงาน
ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ 14 แห่ง
เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย

ปิดความเห็น บน มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม