Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธรเวลา 13.00 – 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก


คุณวิเชษฐ์ เจริญธีรบูรณ์ ผู้ชานาญการ (สถาปนิกระดับ 10)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มาบรรยาพิเศษในหัวข้อเรื่อง
“การบริหารจัดการทรัพยากรอาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร”