Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ

“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธรเวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก
คุณโชติจุฑา อาจสอน
Project Director
บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้าง”