Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง

เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธรเวลา 13.00 – 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปัณฑิตา ตันวัฒนะ
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นวิทยากรการบรรยาย หัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการภัยพิบัติเมือง”

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง