งานประกันคุณภาพ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้ต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการตรวจประเมินฯของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประกอบด้วย
1. รศ.จันทนี เพชรานนท์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา กรรมการ
3. อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช กรรมการ
5. อาจารย์สุธน รุ่งเรือง กรรมการ
4. อาจารย์ทอปัด วงษาลังการ กรรมการและเลขานุการ

ปิดความเห็น บน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559