Lecture Serise,  กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธรเวลา 13.00 – 16.00 น.
โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรเวช หงสกุล (IDIN ARCHITECTS,THAILAND)
เป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ “Project Review ”

พร้อมนำประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด การทำงาน รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแบ่งปัน
ให้กับน้อง ๆ นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม