คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 KM : Knowledge Management

01. คำสั่งแต่งตั้ง

02.แผนการจัดการความรู้

03.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเรียนการสอน

04.แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย