คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการออกสื่อดิจิทัล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการสัมนาเชิงวิชาการ
“เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2”
ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธรเวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธกานต์ ฑีฆะสวัสดิ์ มาเป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ “ การสร้าง CG ในงานโฆษณา ”