กิจกรรมคณะ

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.03 สาขาออกแบบสื่อดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการออกแบบได้จัด
โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณกิตติพล เทียนทอง
บริษัท คอร์โน แอนด์แนช จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในโครงการสัมนาเชิงวิชาการครั้งนี้

ณ ห้อง A411 อาคารสิรินธร ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

ปิดความเห็น บน โครงการสัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21” Lecture Series EP.03 สาขาออกแบบสื่อดิจิทัล