กิจกรรมคณะ

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10

นายอาณัติ เจาะล้ำลึกและนายกิตติภณ สุดฉาย นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
ร่วมส่งบทความเข้าประกวดแนวปฎิบัติที่ดี เรื่อง “กราฟิกพาเดิน เพลิดเพลินในชุมชนคลองบางหลวง”
และร่วมนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10

ภายใต้หัวข้อ ” การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้”
(knowledge Management to Learning Organization : KM to LO)
ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ซึ่งครั้งนี้ มทร.ตะวันออกเป็นเจ้าภาพ

ปิดความเห็น บน โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10